Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

சமூகப் பாதுகாப்பு

  • சமூக உதவிச் சேவையின் பேர்ண் சமூக உதவி குறித்த தகவல் பத்திரம்
  • கைநூல் சமூகக்காப்புறுதிகள்: குடிவரவுக்கான மத்திய அரச செயலரின் (SEM) வெளிநாட்டுப் பிரஜைகள் சுவிசில் தங்கியிருப்பது மற்றும் வெளியே பயணமாகுதல் குறித்த தகவல்கள்  

Weitere Informationen.

Fusszeile