Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

மொழி

மொழி

டொச் பயிலுதல்: பேர்ணில் உங்களுக்கு உகந்த பாடத்தை நீங்கள் கண்டுகொள்ளுங்கள் 

 

Muki டொச்பாடங்கள்: Muki டொச் பாடத்தின் மூலம் (தாய் மற்றும் பிள்ளைக்கான டொச் பாடம்)
பிறமொழி பேசும் தாய்மார் மற்றும் அவர்களது பிள்ளைகளுக்கு பாலர் பாடசாலைக்கு முன்பான வயதுள்ள பிள்ளைகளுடன் சிரமமில்லாது டொச் கற்பதற்கு பாடசாலைத் திணைக்களம் சந்தர்ப்பத்தை வழங்குகின்றது

 

தாய்மொழி = இதயத்தின் மொழி: நீங்கள் உங்கள் பிள்ளையுடன் எந்த மொழியைப் பேசவேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்தக் கைநூலில் பல மொழிகளைப் பேசும் பெற்றோருக்கான எடுத்துக்காட்டுதல்களைக் காணலாம்

Weitere Informationen.

Kontakt

Kompetenzzentrum Integration Telefon +41 31 321 60 36

Fusszeile