Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

ኮሮና-ቫይረስ

ኣብዚ ዓምዲ እዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና-ቫይረስን ኩነታት ኣብ በርንን ትረኽቡ [ትግሪኛ]። ሓበሬታ

ብቓንቓ ጀርመን ኣብ ናይ ኮሮና- እንተርነት-ዓምዲ ከተማ በርን ዝብል ይርከብ።

Bild Legende:

HEKS Corona-Helplineመዓልታዊ ሻቅሎት ወይ ሕቶ አለኩም? በዚ ቁጽሪ ቴሌፎን ደዉሉ ክንሕግዘኩም ኢና. እዚ ቁጽሪ ተሌፎን ብናጻ ኢዩ.

ኮርና-ቪሩስ: ህሉው ኩነታት

ዝስዕብ ደርጃ ናይ ምፍካስ እገዳታት (ካብ ግንበት 11፣ 2020 ጀሚሩ) ንቤት-ትምህርትታት፣ ትካላት፣ ዕዳጋታት፣ ቤተ-መዘክራት፣ ቤት-ንባባት፣ ዝተወሰኑ ናይ ስፖርት ማእከላትን ቤት-መግብን ይምልከት። ነዚ ምኽፋትን ተግባራውነትን ድማ ኩሎም ናይ ምክልኻል ስጉምትታት ኸም ወሰንቲ ቕድመ-ኩነታት ይውሰዱ።

ካብ ዕለት 8 ሰነ ጀሚሩ (ውሳኔ ናይ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣብ ግምት ብምእታው) ምትእኽኻብ ካብ 5 ሰባት ንላዕሊ እንደገና ፍቑድ ክኸውን እዩ: ማዕከላይ ደረጃ ቤት-ትምህርታት፣ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት-ትምህርትታትን ካልኦት ናይ ትምህርቲ ትካላትን መሐንበሲ ቦታትን ዝኣመሰሉን፣ ናይ እንስሳታት ኣትክልትን ቦታታት እንደገና ክክፈቱ እዮም።

ብዝተኻለ መጠን ኩሉ ኣብ ገዛ ክጸንሕ ኣገዳሲ ይኾውን። ኣኼባታትን ዝተፈላለዩ መደባትን ገና እጉዳት ኮይኖም ይጸንሑ፣ ርሕቀት ምሕላውን ናይ ጽሬት መምርሕታትን ናይ ግድን ብጥብቒ ክኽበሩ ይግባእ። ምፍካስ እገዳታት ብዘየገድስ እዞም ተጠቂሶም ዘለዉ መምርሕታት ብምትግባርኩምን ኣብ ምግታእ ምብዛሕ ኮርና-ቪሩስ ኣብ ከተማ በርን ብምትሕብባርኩም ነመስግነኩም።

ንነብስኹም ተኸላኸሉ!

ብዛዕባ ኮሮና-ቪሩስ ሕቶ ኣለኒ። እንታይ ክገብር ኣለኒ?

 • ምንስትሪ ጥዕና
  •  ሓበሬታ ብ [ትግሪኛ]
  •  ምኽር ብዛዕባ ኮሮና-ቪሩስ: ቴሌ. +41 58 463 00 00
  •  ተወሳኺ ሓበሬታ ብጀርመን: www.bag-coronavirus.ch
 •  ኣብዚ ሓደ ቪደዮ ካብ DiasporaTV ብ [ትግሪኛ] ትረኽቡ።

ሰዓል፣ ረስኒ ኣለኒን ብሓፈሽኡ ድማ ዝሓመምኩ ኮይነ ይስመዓኒ። እንታይ ክገብር ኣለኒ?

 • ኣብ ገዛኹም ጽንሑ።
 • ንሓኪምኩም ደውሉሉ።
 • እንተድኣ ናይ ገዛ-ሓኪም ዘየብልኩም ኾይኑ ናብ ሆስፒታል ደውሉ: ኢንሰል ሆስፒታል ቴሌ. +41 31 632 24 02

ምርካብ ምስ ምምሕዳር ከተማ

ምምሕዳር ከተማ ንዓኹም ኣገልግሎት ንክህብ ድሉው ኣሎ። ምስ ምምሕዳር ብተሌፎን ወይ ድማ ብኢ-መይል ተራኸቡ።
ሓደ ሓደ ኣገልግሎታት ዱሩታት እዮም። ኣብዚ ድማ ዝርዝራት ናይ ዱሩታት ዝኾኑ ኣገልግሎታት ትረኽቡ።

ክልተ ንዓኹም ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣድራሻታት:

ስራሕን ገዘባዊ ሓገዝን

ብሰንኪ ቕልውላው ናይ ኮሮና ስራሕኩም ተሰናኺሉ ድዩ?

 • ወሃቢ ስራሕኩም ን ኩርስ-ኣርባይት (Kurzarbeit) ከመለክት ይኽእል እዩ። ሓበሬታ ካብ ወሃቢ ስራሕኩም ርኸቡ።
 • ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ኡንያ (UNIA) ብዛዕባ ሓበሬታ ንሰራሕተኛታት ብ (እስፓኛ፣ ፖርትጋል፣ ኣልባኒያ፣ ሰርቢያ፣ ኤንግሊሽ፣ ፈረንሳ፣ ጣልያን፣ ጀርመን)፣ ንካልኦት ቓንቓታት ብጀርመን] የዳሉ።

ናይ ስንብታ ካብ ስራሕ መጺእኩም? ስራሕ የብልኩምን?

 • ንክሊላዊ ናይ ስራሕ መሰላሰሊ ክፍሊ ራፍ (RAV) ደውሉ: ቦታ በርን.

ናይ ገንዘባዊ ጸግም ኣጋጢምኩም?

ወናኒ ትካል ኢኹምን ትካልኩም ግዳይ ኮሮናን ኾይኑ?
ቑጠባዊ ክፍሊ በርን ንዓኹም ዝኸውን ሓበሬታት ኣብዚ [ትግሪኛ፣ እንተዘይሃሊዩ፣ ጀርመን] ኣዳሊልኩም ኣሎ።

ካብ ናብ ስዊትዘርላንድ ምግዓዝ

ናብ ወጻኢ ዓዲ ምግዓዝ ኣቃርጹ። እዋናዊ ሓበሬታ ካብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ ፈደራላዊ በዓል መዚ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ኤደኣ (EDA) ትረኽቡ።
ኣብ ግምት ከተእትዎ ዝግበኣኩም: ዶብ ናይ ቡዝሓት ዓድታት ንወጻእተኛታት ተዓጽዩ ይርከብ።
ኣብ ወጻኢ ዓዲ ኣለኹምን ናብ ስዊትዘርላንድ ክትምለሱ ደሊኹም?

ብቕልጡፍ ናብ ስዊትዘርላንድ ተመለሱ።
ክምለሱ ዝኽእሉ:

 • ብቑዕ ዝኾነ መንበሪ-ፈቃድ ዘለዎም ሰባት (G-፣ L-፣ B-፣ C- ን Ci-መንነት ወረቕት)
 • ብሰንኪ ስራሕ ክግዓዙ ዝግቦም ሰባት
 • ስዊዛውያን

ስድራኩም ከተምጽኡ ድሮ ወጢንኩም ኣለኩም? ፍሉይ ኣረኣእያ ክግበር ይከኣል። ን ኣይንቦነርዲንስት፣ ምግራሲዮን ኡንድ ፍረምደንፖሊሳይ ደውሉ: ቴሌ. +41 321 53 00

ካልኦት ሰባት ክገዓዙ ኣይክእሉን።

ኣብ ወጻኢ ዓዲ ኣለኹምን ክትምለሱ ኣይከኣልኩምን?

ናይ ምምላስ-ጉዕዞ ብናይ ፈደራላዊ በዓል መዚ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ኤደኣ (EDA)) የዳሎ። ኣብ ኣፕ (App Travel Admin): ን ኣይፎን, ን ኣንድሮይድ ተመዝገቡ።
ብተወሳኺ ን ኤደኣ (EDA) ብናይ ሓገዝ መስመር ተለፎን ተወከሱ: ተሌፎን: +41 58 465 33 33, ኢ-መይል: helpline@eda.admin.ch, Skype: helpline-eda

ኣብ ስዊትዘርላንድ በጻሕቲ ወይ ቱሪስት ኢኹምን ናብ ቦታኩም ክትምለሱ ኣይከኣልኩምን?

ሓበሬታ ብዛዕባ ናትኩም ቪዛ ኣብ ኣይንቦነርዲንስት፣ ምግራሲዮን ኡንድ ፍረምደንፖሊሳይ EMF ትረኽቡ።

ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት

ንመዓልታዊ ናብራ ምስ ኮሮና

 • Newsletter Kompetenzzentrum Integration (ብጀርመን)
 • ኢሳ ፋኽሽተለ ሚግራሲዮን: ምኽሪ ናይ ምውህሃድን ስደትን ብዘይ ክፍሊት፣ ምስ ኮሮና ከይተረፈ ዝተሓሓዝን : ቴሌ +41 31 310 12 72
 • ንመዓልታዊ ናብራ ብዝምልከት ኣብዚ መርበብ-ሓበሬታ www.dureschnufe.ch ምኽርታት ይርከብ። እቶም ኣርእስትታት ድማ ጽሙዋ፣ ሆም-ኦፊስ፣ ዘይምርድዳእ ኣብ ስድራ፣ ወልፊን ካለኦትን እዩም።

ንወልዲ

 • ንትሕቲ 5 ዓመት ዝኾኑ ቆልዑ ብዝምልከት ሙተር ኡንድ ፋተርበራቱንግ ምኽሪ ይህብ: ቴሌ. +41 31 552 16 16 (ክፍሊት ኸም ናይ ገዛ ቴሌፎን)።
 • ንቆልዑ (ብተወሳኺ ንወለዲ ድማ) ሽል ሶሺያል ኣርባይት ንትምህርቲ ዝምልከት ምኽሪ ይህብ።
 • ስጋብ 16 ዓመት ዕድመ ቆልዓ ንዘለዎም ወልዲ ኣፕሊካሽን (App) Parentu ሓበሬታ ይልግስ። እዚ ሓበሬታ ድማ ብ[ትግሪኛ] ይርከብ። ኣንድሮይድ ወይ ኣይፎን (ብዘይ ክፍሊት)።
 • ናይ ሓደጋ ጻዊዕት ንወልዲ: 24 ሰዓት ሓገዝን ምኽርን ንወልዲን ንተወሳኺ ቀረባ ሰባትን: ቴሌ. +41 848 35 45 55 (24 ሰዓታት, 365 መዓልታት ኣብ ዓመት፣ ክፍሊት ኸም ናይ ገዛ ቴሌፎን)

ንኣሸጋሪ ዝኾነ ናይ ስድራ-ኩነታት

ዓመጽ ኣብ ገዛ

ስነ-ኣእሙራዊ ጸገማት ምስ ዘጋጥም

 • ዳርገቦተነ ሃንድ በርን – እንተ ድኣ ምስ ዝኾነ ሰብ ክትዛረቡ እንተደሊኩም: ቴሌ. 143 (24 ሰዓታት፣ 365 መዓልታት፣ ብስቱር፣ ብዘይ ክፍሊት)
 • ናይ ስነ-ኣእሙራዊ ሓደጋ: ክሪዘን ኢተርቨንሲዮን ሰንትሩም ቴሌ. +41 31 632 88 11 (365 መዓልታት፣ ኣብ ናይ ቤት-ጽሕፈት ሰዓታት፣ ክፍሊት ኸም ናይ ገዛ ቴሌፎን)

መንበሪ ፈቓድ ዘይብሎም

ሓገዝ ኣብ ከባቢ ጎረባብቲ

ሓገዝ ትደሊዩ?

 • ሰባት ክዕድግልኩም ወይ ናብ ፖስታ ቤት-ጽሕፈት ክወስድልኩም ትደሊዩ? ኣብ ናይ ከተማ በርን ናይ ኮሮና መርበብ-ሓበሬታ ኡንተርስቱትዙንግ ኣንገቦት ትረኽቡ።

ንውልቐ-ሰባት ክትሕግዙ ትደሊዩ?

 • ኸም ወለንተኛ ንካልእ ሰብ ክትሕግዙ ትክእሉ።. ኣብ ናይ ከተማ በርን ናይ ኮሮና መርበብ-ሓበሬታ ሓበሬታ ትረኽቡ።

ሓገዝ ንወለዲ ኣብ ናይ ራሕቂ-ትምህርቲ

ሹል-ሶሺያል-ኣርባይት ናይ ከተማ በርን

ንስኹም ወይ ድማ ውላድኩም ብዘሎ ኩንታት ናይ ራሕቂ-ትምህርትን ምዕጻው ቤት-ትምህርትን ተጸጊምኩም

ኣለኹም? ሹል-ሶሽያል-ኣርባይት ናይ ከተማ በርን ክሕግዘኩምን ምኽሪ ክህበኩምን ድሉው እዩ።

ኣብዚ እዋን እዚ ሰራሕተኛታት ናይ ሹል-ሶሺያል-ኣርባይት ኣብ ገዛ ኾይኖም ስለ ዝሰርሑ ብኢ-መይል፣ ተለፎን ወይ ድማ ብዩገንድ-ኣፕ ክትረኽብዎም ትኽእሉ። ናይ ቤት-ትምህርቲ ዝሕተት ሰብ እንተዘይፈሊጥኩሞ ኣብዚ ፈትሹ።

ቤት ትምህርቲ መሊሱ ክኽፈት እዩ

ሄክስ

ትካል ሄክስ ብናይ ቪዲዮ-ምዝርራብ ኣቢሉ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ይህብ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ንኣብ እዋን ኮሮና-ቕልውላው ናይ ርሑቕ-ትምህርቲ ንዝገብሩን ህጹጽ ሓገዝ ንዝደልዩ ተመሃሮ ናይ ቀዳማይ ስጋብ ሻዱሻይ ክፍሊ ኣብ ከተማ በርን ዝተዳለወ እዩ። እዚ ኣገልግሎት ንወለዲ ብዘይ ክፍሊት ይወሃብ።
ኣብዚ ሓበሬታን ኣድራሻታትን ይርከብ።

Weitere Informationen.

Fusszeile