Navigieren auf Stadt Bern

Benutzerspezifische Werkzeuge

Content navigation

ኮሮና-ቫይረስ

ኣብዚ ዓምዲ እዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና-ቫይረስን ኩነታት ኣብ በርንን ትረኽቡ [ትግሪኛ]። ሓበሬታ

ብቓንቓ ጀርመን ኣብ ናይ ኮሮና- እንተርነት-ዓምዲ ከተማ በርን ዝብል ይርከብ።

ክታበት ኣንጻር ኮረና ቫይረስ «Walk-In»ብዘይ ቆጸራ ንኹሉ

1ይ ክታበት:
ዓርቢ 10 ን ቀዳም 11. ታሕሳስ 2021 ካብ ሰዓት 10:00 ክሳብ ሰዓት 18:00 ድሕሪ ቀትሪ
2ይ ክታበት:
ድሕሪ ወርሒ ዓርቢ 7 ን ቀዳም 8 ጥሪ 2022 ካብ ሰዓት 10:00 ክሳብ ሰዓት 18:00 ድሕሪ
ቀትሪ

 • ምዝገባ: ኣብቲ ቦታ ብዝርከቡ ክኢላታት ሕክምና ይካየድ
 • ናይ ቋንቋ ጸገም ምስ ዝህሉ ተርጎምቲ ተዳሊዮም ኣለዉ።
 • ዓይነት ክታበት: mRNA ትሕዝቶ ክታበት 2 ጊዜ ወይ Vektor ትሕዝቶ ክታበት: ናይ Johnson & Johnson ሓደ ጊዜ ጥራይ ዝውሰድ
 • Booster-Impfung (መበርትዒ ክታበት): ኮይኑ ዕድሚኦም ካብ 65 ዓመት ንላዕሊ ንዝኾኑን ካብቲ ካልኣይ ክታበት 6 ወርሒ ጸኒሕካ ዝውሰድን እዩ።
 • መንበሪ ፍቓድ (Ausweis) ንዘይብሎም ፥ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎ ናይ ቀረባ ሰብ ብምምጻእ ክትክተቡ ትኽእሉ።
 • ንኩሎም ኣብዚ ቦታ ዝኽተቡ ነጻ ካፈን ጊፕፈሊ ተዳሊዩ ኣሎ።
 • እንተተኻኢሉ ክትማልእዎ ዝግብኣኩም ነገራት፥ መንበሪ ፍቓድኩምን (Ausweis) ናይ ሕክምና ካርድኹም (Krankenkassenkarte) 

ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ተወከሱ: 031 991 70 55 ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9:00 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ 18:00 ድሕሪ ቀትሪ

 

Bild Legende:

ኮርና-ቪሩስ: ህሉው ኩነታት

ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ኮሮናቫይረስ ከምኡ'ውን ብዛዕባ ሕጋጋት ኣደብን ጽሬትን።

ብዝተኻለ መጠን ኩሉ ኣብ ገዛ ክጸንሕ ኣገዳሲ ይኾውን። ኣኼባታትን ዝተፈላለዩ መደባትን ገና እጉዳት ኮይኖም ይጸንሑ፣ ርሕቀት ምሕላውን ናይ ጽሬት መምርሕታትን ናይ ግድን ብጥብቒ ክኽበሩ ይግባእ። ምፍካስ እገዳታት ብዘየገድስ እዞም ተጠቂሶም ዘለዉ መምርሕታት ብምትግባርኩምን ኣብ ምግታእ ምብዛሕ ኮርና-ቪሩስ ኣብ ከተማ በርን ብምትሕብባርኩም ነመስግነኩም።

ንነብስኹም ተኸላኸሉ!

ብዛዕባ ኮሮና-ቪሩስ ሕቶ ኣለኒ። እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ሰዓል፣ ረስኒ ኣለኒን ብሓፈሽኡ ድማ ዝሓመምኩ ኮይነ ይስመዓኒ። እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ምርካብ ምስ ምምሕዳር ከተማ

ምምሕዳር ከተማ ንዓኹም ኣገልግሎት ንክህብ ድሉው ኣሎ። ምስ ምምሕዳር ብተሌፎን ወይ ድማ ብኢ-መይል ተራኸቡ።

ክልተ ንዓኹም ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣድራሻታት:

ስራሕን ገዘባዊ ሓገዝን

ብሰንኪ ቕልውላው ናይ ኮሮና ስራሕኩም ተሰናኺሉ ድዩ?

 • ወሃቢ ስራሕኩም ን ኩርስ-ኣርባይት (Kurzarbeit) ከመለክት ይኽእል እዩ። ሓበሬታ ካብ ወሃቢ ስራሕኩም ርኸቡ።
 • ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ኡንያ (UNIA) ብዛዕባ ሓበሬታ ንሰራሕተኛታት ብ (እስፓኛ፣ ፖርትጋል፣ ኣልባኒያ፣ ሰርቢያ፣ ኤንግሊሽ፣ ፈረንሳ፣ ጣልያን፣ ጀርመን)፣ ንካልኦት ቓንቓታት ብጀርመን] የዳሉ።

ናይ ስንብታ ካብ ስራሕ መጺእኩም? ስራሕ የብልኩምን?

 • ንክሊላዊ ናይ ስራሕ መሰላሰሊ ክፍሊ ራፍ (RAV) ደውሉ: ቦታ በርን.

ናይ ገንዘባዊ ጸግም ኣጋጢምኩም?

ወናኒ ትካል ኢኹምን ትካልኩም ግዳይ ኮሮናን ኾይኑ?
ቑጠባዊ ክፍሊ በርን ንዓኹም ዝኸውን ሓበሬታት ኣብዚ [ትግሪኛ፣ እንተዘይሃሊዩ፣ ጀርመን] ኣዳሊልኩም ኣሎ።

ካብ ናብ ስዊትዘርላንድ ምግዓዝ

እዋናዊ ሓበሬታ ካብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ ፈደራላዊ በዓል መዚ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ኤደኣ (EDA) ትረኽቡ።

ንናይ መንበሪ ወይ ድማ ቆዋሚ መንበር ፈቓድ ዝምልከት ሕቶታት ኣለኩም ድዩ?

ኣይንቦነርዲንስት፣ ምግራሲዮን ኡንድ ፍረምደንፖሊሳይ ደውሉ: ቴሌ. +41 321 53 00

ኣብ ስዊትዘርላንድ በጻሕቲ ወይ ቱሪስት ኢኹምን ናብ ቦታኩም ክትምለሱ ኣይከኣልኩምን?

ሓበሬታ ብዛዕባ ናትኩም ቪዛ ኣብ ኣይንቦነርዲንስት፣ ምግራሲዮን ኡንድ ፍረምደንፖሊሳይ
EMF ትረኽቡ።

ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት

ንመዓልታዊ ናብራ ምስ ኮሮና

 • Newsletter-Archiv (ብጀርመን)

 • ኢሳ ፋኽሽተለ ሚግራሲዮን: ምኽሪ ናይ ምውህሃድን ስደትን ብዘይ ክፍሊት፣ ምስ ኮሮና ከይተረፈ ዝተሓሓዝን : ቴሌ +41 31 310 12 72
 • ንመዓልታዊ ናብራ ብዝምልከት ኣብዚ መርበብ-ሓበሬታ www.dureschnufe.ch ምኽርታት ይርከብ። እቶም ኣርእስትታት ድማ ጽሙዋ፣ ሆም-ኦፊስ፣ ዘይምርድዳእ ኣብ ስድራ፣ ወልፊን ካለኦትን እዩም።

ንወልዲ

 • ንትሕቲ 5 ዓመት ዝኾኑ ቆልዑ ብዝምልከት ሙተር ኡንድ ፋተርበራቱንግ ምኽሪ ይህብ: ቴሌ. +41 31 552 16 16 (ክፍሊት ኸም ናይ ገዛ ቴሌፎን)።
 • ንቆልዑ (ብተወሳኺ ንወለዲ ድማ) ሽል ሶሺያል ኣርባይት ንትምህርቲ ዝምልከት ምኽሪ ይህብ።
 • ስጋብ 16 ዓመት ዕድመ ቆልዓ ንዘለዎም ወልዲ ኣፕሊካሽን (App) Parentu ሓበሬታ ይልግስ። እዚ ሓበሬታ ድማ ብ[ትግሪኛ] ይርከብ። ኣንድሮይድ ወይ ኣይፎን (ብዘይ ክፍሊት)።
 • ናይ ሓደጋ ጻዊዕት ንወልዲ: 24 ሰዓት ሓገዝን ምኽርን ንወልዲን ንተወሳኺ ቀረባ ሰባትን: ቴሌ. +41 848 35 45 55 (24 ሰዓታት, 365 መዓልታት ኣብ ዓመት፣ ክፍሊት ኸም ናይ ገዛ ቴሌፎን)

ንኣሸጋሪ ዝኾነ ናይ ስድራ-ኩነታት

ዓመጽ ኣብ ገዛ

ስነ-ኣእሙራዊ ጸገማት ምስ ዘጋጥም

 • ዳርገቦተነ ሃንድ በርን – እንተ ድኣ ምስ ዝኾነ ሰብ ክትዛረቡ እንተደሊኩም: ቴሌ. 143 (24 ሰዓታት፣ 365 መዓልታት፣ ብስቱር፣ ብዘይ ክፍሊት)
 • ናይ ስነ-ኣእሙራዊ ሓደጋ: ክሪዘን ኢተርቨንሲዮን ሰንትሩም ቴሌ. +41 31 632 88 11 (365 መዓልታት፣ ኣብ ናይ ቤት-ጽሕፈት ሰዓታት፣ ክፍሊት ኸም ናይ ገዛ ቴሌፎን)

መንበሪ ፈቓድ ዘይብሎም

ሓገዝ ኣብ ከባቢ ጎረባብቲ

ሓገዝ ትደሊዩ?

 • ሰባት ክዕድግልኩም ወይ ናብ ፖስታ ቤት-ጽሕፈት ክወስድልኩም ትደሊዩ? ኣብ ናይ ከተማ በርን ናይ ኮሮና መርበብ-ሓበሬታ ኡንተርስቱትዙንግ ኣንገቦት ትረኽቡ።

ንውልቐ-ሰባት ክትሕግዙ ትደሊዩ?

 • ኸም ወለንተኛ ንካልእ ሰብ ክትሕግዙ ትክእሉ።. ኣብ ናይ ከተማ በርን ናይ ኮሮና መርበብ-ሓበሬታ ሓበሬታ ትረኽቡ።

ሓገዝ ንወለዲ ኣብ ናይ ራሕቂ-ትምህርቲ

ሹል-ሶሺያል-ኣርባይት ናይ ከተማ በርን

ንስኹም ወይ ድማ ውላድኩም ብዘሎ ኩንታት ናይ ራሕቂ-ትምህርትን ምዕጻው ቤት-ትምህርትን ተጸጊምኩም

ኣለኹም? ሹል-ሶሽያል-ኣርባይት ናይ ከተማ በርን ክሕግዘኩምን ምኽሪ ክህበኩምን ድሉው እዩ።

ኣብዚ እዋን እዚ ሰራሕተኛታት ናይ ሹል-ሶሺያል-ኣርባይት ኣብ ገዛ ኾይኖም ስለ ዝሰርሑ ብኢ-መይል፣ ተለፎን ወይ ድማ ብዩገንድ-ኣፕ ክትረኽብዎም ትኽእሉ። ናይ ቤት-ትምህርቲ ዝሕተት ሰብ እንተዘይፈሊጥኩሞ ኣብዚ ፈትሹ።

ቤት ትምህርቲ መሊሱ ክኽፈት እዩ

ሄክስ

ትካል ሄክስ ብናይ ቪዲዮ-ምዝርራብ ኣቢሉ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ይህብ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ንኣብ እዋን ኮሮና-ቕልውላው ናይ ርሑቕ-ትምህርቲ ንዝገብሩን ህጹጽ ሓገዝ ንዝደልዩ ተመሃሮ ናይ ቀዳማይ ስጋብ ሻዱሻይ ክፍሊ ኣብ ከተማ በርን ዝተዳለወ እዩ። እዚ ኣገልግሎት ንወለዲ ብዘይ ክፍሊት ይወሃብ።
ኣብዚ ሓበሬታን ኣድራሻታትን ይርከብ።

Downloads

Downloads
Titel Bearbeitet
Informationen auf Tigrinya (PDF, 1.3 MB) 27.10.2020

Weitere Informationen.

Fusszeile